Hêng-siau (eng. marketing) phó͘-thong sī kóng seng-lí-lâng kap siau-hùi-chiá kiàn-li̍p koan-hē ê kòe-têng. Hêng-siau mā kiam tùi chia tāi-chì ê gián-kiù kap koán-lí, chit pō͘-hūn thang hō chò hêng-siau-ha̍k.

Advertising boards behind a rugby union match, showing logo of the companies Nike, Peugeot, and Pétrole Hahn

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Hêng-siau