Hî-gia̍p (漁業) sī thàu-kòe kok-chióng chhiú-toāⁿ lâi chhú-tit seng-tióng tī chúi lāi ê seng-bu̍t ê chi̍t khoán sán-gia̍p. Hî-gia̍p it-poaⁿ sī teh kóng lia̍h-hî; pau-hâm iân-hoāⁿ hî-gia̍p kap oán-iûⁿ hî-gia̍p. Lēng-goā, hî-gia̍p mā ū chi̍t chióng hō-chò ióng-si̍t-gia̍p ê sán-gia̍p. Hî-gia̍p sio̍k-î tē-it-chhù sán-gia̍p, tû-liáu hî-bah, iáu-ū chhin-chhiūⁿ hî-iû téng-téng ê siong-koan kang-gia̍p tiōng-iàu sán-phín.

thó-hái-lâng

Siong-koan siu-kái