Tē-it-chhù sán-gia̍p

Tē-it-chhù sán-gia̍p (第一次產業) sī ti̍t-chiap ùi chū-jiân-kài he̍k-chhú sán-phín ê sán-gia̍p, pau-hâm lông-gia̍p, khòng-gia̍p, iâm-gia̍p kap lîm-gia̍p téng-téng. Chá-kî ê keng-chè oa̍h-tāng toā-poàⁿ sī tē-it-chhù sán-gia̍p, tòe-tio̍h keng-chè ê hoat-tián, bo̍k-chiân í-keng sī í tē-jī-chhù kap tē-saⁿ-chhù sán-gia̍p ûi-chú.

Lông-gia̍p seng-sán ki-hâi

Siong-koan siu-kái