Tē-saⁿ-chhù sán-gia̍p

Tē-saⁿ-chhù sán-gia̍p (第三次產業) sī bô seng-sán bu̍t-chit sán-phín ê sán-gia̍p, chú-iàu sī thàu-kòe thê-kiong seng-sán-le̍k lâi ti̍t-tio̍h pò-siû ê hâng-gia̍p, it-poaⁿ sī ho̍k-bū sèng-chit ê khang-khòe, só͘-í sio̍k-chheng chò ho̍k-bū-gia̍p (服務業). Kui-sio̍k chāi ho̍k-bū-gia̍p lāi ê hâng-gia̍p chú-iàu ū bō͘-e̍k, pn̄g-tiàm chhan-ím, tāi-chiòng kheh-ūn, chhng-thú bu̍t-liû, hōe-gī tián-lám, kim-iông pó-hiám, pâng-tē-sán tiong-lâng, siong-bū kò͘-būn, kong-kiōng ho̍k-bū, bîn-hông, kò-jîn-hoà ho̍k-bū, siā-khu ho̍k-bū, siā-hōe kang-chok kap tiān-sìn thong-sìn sán-gia̍p téng-téng. Kî-tiong, tiān-sìn thong-sìn sán-gia̍p in-ūi hoat-tián liáu chin toā-hêng, só͘-í mā ū-tang-sî to̍k-li̍p chò tē-sì-chhù sán-gia̍p; ah bûn-hoà sán-gia̍p in-ūi in ko-chân-chhù ê bûn-hoà ì-gī pī kui-lūi chò tē-gō͘-chhù sán-gia̍p.

Siong-koan Siu-kái