Tiān-sìn (Eng-gí: telecommunication) sī keng-kòe it-tēng ê tiân-chū hē-thóng thoân sàng kok khoán chu-sìn ê ki-su̍t.

Earth station at the satellite communication facility in Raisting, Bavaria, Germany