Hòa-chong, mā ū kóng ōe-chng, sī lâng ūi tio̍h bí-koan ia̍h kî-tha bo̍k-te̍k, tī bīn ia̍h sin-ku piáu-bīn keng-kòe boah hún téng chhiú-lō͘ só͘ chò ê táⁿ-pān.

Hòa-chong

Siong-koan siu-kái