Pún bûn-chiong kài-siāu hong pau-chong ūn-sàng ê bu̍t-phín, koan-hē kî-tha ì-sù chhiáⁿ khòaⁿ hòe-bu̍t (khu-pia̍t-ia̍h).

Hòe-bu̍t ùi keng-chè-ha̍k siong sī kóng siū poaⁿ sàng ê mi̍h-kiāⁿ kap sán-phín, iû-kî sī chí ū siang-giap lī-ek, ēng jîn-le̍k, chûn, hûi-hêng-ki, chū-tōng-chhia kap hóe-chhia téng hong-sek ūn-sàng ê mi̍h.