Hó͘-bé Saⁿ-sìⁿ Kong-biō

Hó͘-bé Saⁿ-sìⁿ Kong-biō (虎尾三姓-) sī 1975 nî khí tī Tâi-oân Hûn-lîm-koān Hó͘-bé-tìn, chú-iàu hōng (奉) 228 Sū-kiāⁿ--ê pī chèng-sat chiá: Se-i-su Kò͘ Siōng-thài (顧尚泰), Tiong-i-su Lí Chhî-hong (李持芳) kap ìn-soat-chhiúⁿ kī-su Ông Chè-lêng (王濟寧)--ê biō.

Hó͘-bé Saⁿ-sìⁿ Kong-biō