Hóe-chhia-thâu (Hàn-jī: 火車頭), kán-chheng chhia-thâu, mā ē-sái kiò-chòe hóe-chhia-chām (火車站), sī hóe-chhia kò͘-tēng thêng beh hō͘ lâng mi̍h chiūⁿ-lo̍h-chhia ê só͘-chāi. Chá-kî ê chhia-thâu thong-siông sī kheh-hòe nn̄g iōng. Chit khoán chhia-thâu chit-má iu-goân ū, m̄-koh tī Au-Bí, hòe-ūn it-poaⁿ í-keng chi̍p-tiong tī chú-iàu ê chhia-thâu. Tōa-pō͘-hūn ê chhia-thâu lóng sī tī thih-lō͘ piⁿ, he̍k-chiá tī lō͘-sòaⁿ ê chiong-tiám. Chhia-thâu lāi ū goa̍t-tâi (pêng-tâi ia̍h khiā-tâi) lī-piān sêng-kheh chiūⁿ-lo̍h-chhia. Goa̍t-tâi iōng pōng-khang ia̍h kiô hām chhia-thâu tōa-tn̂g liân-chiap. Kî-thaⁿ chhia-thâu siat-pī pau-koat siū-phiò, hāu-chhia-sek, tī goa̍t-tiâ téng hāu-chhia ê chē-ūi téng-téng.

Eng-kok ê Victoria Chhia-thâu.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Hóe-chhia-thâu