Hóe-hêng, sī chí óa-khò sio hóe he̍k-chiá sī koân jia̍t chō-sêng sí-bông ê sí-hêng. Hóe-hêng siāng chai-miâ ê hêng-sek chi̍t khoán sī chiong lâng pa̍k tī thiâu-á téng tō hóe sió--sí, chit khoán hong-sek thang kiò chò hóe-thiāu.