Hông-gâ-lī-gí

Hông-gâ-lī-gí (洪牙利語, magyar nyelv) mā thang kiò chò Hiong-gâ-lī-gí (匈牙利語), sī Ural gí-giân ê chi̍t-khóan, sī Hông-gâ-lī chham Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân. Tī Hông-gâ-lī hū-kīn ê kok-ka mā-ū hun-pò͘, chāi-tē sú-iōng jîn-kháu ū 1500 bān.

Magyar-gí ê hun-pò͘.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái