Hòe-phoan-tì-koān

(Tùi Hùi-phoan-tì-koān choán--lâi)

Hòe-phoan-tì-koān (廢藩置縣) sī 1874 nî Ji̍t-pún ê Bêng-tī chèng-hú só͘ thui-chhut ê sin-chèng, hùi-tû thoân-thóng ê tāi-bêng chè-tō͘, siat-li̍p sin-ê hêng-chèng tan-ūi.