Hûn su kheng jû (焚書坑儒) sī Chîn Sí Hông tī kong-goân chêng 213 nî kap kong-goân chêng 212 nî hā-lēng hûn-húi "si" (詩), "su" (書), "pek-ka-gú" (百家語), kap sat-hāi 460-gōa ūi ha̍k-chiá ê pek-hāi sū-kiāⁿ. Sú Kì kā chit kiāⁿ tāi-chì hō-chò "hûn si su, kheng su̍t su" (焚詩書,坑術士).

Hûn su kheng jû