Hō͘-kó

(Tùi Hō·-kó choán--lâi)

Hō·-kó (瓠果) sī koé-chí ê 1 khoán, kui-sio̍k-tī tan-seng-kó, sī hô·-lô·-kho (葫蘆科) si̍t-bu̍t te̍k-iú ê koé-chí lūi-hêng. Chiok-chē hō·-kó hō·-lâng chò chhài-se, ē-chia̍h-chit ê koé-chí, he̍k hàn-io̍h sú-iōng, chhiūⁿ-kóng chhì-koe, chhài-koe, si-koe, tang-koe, bû-á-koe téng-téng. Hō·-kó ê goā-kó-phoê kah hoe-thok kap-chò-hoé seⁿ-chò khah tēng-sin ê koé-chí goā-phoê, tiong-kó-phoê kap lāi-kó-phoê kap-kài bô hun-bêng, tiāⁿ-tiāⁿ sī pûi-kāu chē-chiap; tang-koe, mē-lóng-koe chia-ê koé-chí chhài-se chia̍h--ê tio̍h-sī chit-ê pō·-hūn. Hō·-kó ê thai-chō (胎座) hui-siông hoat-ta̍t, che-sī kah kî-thaⁿ koé-chí chiâⁿ bô-kâng ê só·-chāi, hoat-ta̍t thai-chō tī kóe-chí lāi-té chiàm liáu chin-toā ê khong-kan, si-koe chia̍h ê pō·-ūi tio̍h-sī thai-chō. Hō·-kó ū chiok-chē chéng-chí, chéng-chí toè-tio̍h thai-chō hun-pò· tī kó-si̍t lāi-té. Hō·-kó ê hoe-pī (花被) siù-chûn, ūi-tī koé-chí ê téng-koân, kah tì-thâu siōng-tùi ê ūi-tì. Hō·-kó sī iû chú-pâng ē-ūi ê saⁿ ê sim-phoê kap-chò-hoé ê chhû-lúi hoat-io̍k lâi-ê, hêng-sêng koé-chí ê tû-liáu chú-pâng iàu-ū hoe-thok, in-chhú hō·-kó mā-sī 1 chióng ké-kó (假果).

Hō·-kó:Chhì-koe-á