Hō͘-sap-á (雨霎-), ia̍h-sī hō͘-mn̂g-á (雨毛-), sī chi̍t chióng sió-hêng ê lo̍h-hō͘ hiān-siōng. Hō͘-sap-á ê hō͘-tih ti̍t-kèng bô chhiau-kòe 0.5 mm.[1]

Chham-khó siu-kái

  1. National Weather Service Observing Handbook No. 8, Aviation Weather Observations for Supplementary Aviation Weather Reporting Stations (SAWRS), Manual Observations, October 1996