Ha̍p-miâ hōe-siā (合名會社, Eng-gí: general partnership) mā kiò phó͘-thong ha̍p-hóe, sī chi̍t khoán nn̄g lâng í-siōng keng-kòe hia̍p-gī téng hêng-sek sêng-li̍p ê cho͘-ha̍p, i-ê só͘-iú-chiá tùi kong-si sū-bū ài hù kò-jîn ê chek-jīm.

Siong-koan

siu-kái