HakaMāori lâng chi̍t khoán chiàn-cheng hoah-siaⁿ, thiàu-bú, ia̍h thiáu-chiàn oa̍h-tāng ê thoân-thóng, keng-kòe chi̍t kûn lâng sìn-sok chàm-kha kiam ki-tha hêng-tōng lâi piáu-hiān.