He̍k-chú bú-khì (核子武器) sī po̍k-chà chong-tì chi̍t khoán, lī-ēng he̍k-chú hoán-èng sán-seng phò-hoāi le̍k-liōng, ē-tàng hun he̍k-hun-lia̍t kap hun-lia̍t kiam iông-ha̍p sio-ha̍p ê hêng-sek.

Siong-koan siu-kái