HeLa sè-pau

(Tùi HeLa choán--lâi)

HeLa sè-pau (Eng-gí: HeLa cell) sī chit chu jîn-lūi sè-pau, choân-bûn ēng-lâi choè seng-bu̍t kap i-ha̍k ián-kiù. Chit chu sè-pau goân-seⁿ sī George Otto Gey tùi Henrietta Lacks (pún lâng m̄ chai chêng) seng-ku téng ê chú-kiong-kún-gâm kéng lâi chò ián-kiù.

Keng-kòe ní-sek ê HeLa sè-pau.

HeLa ê seⁿ-thòaⁿ bô hān kái, hong kiò chò sī chi̍t khoán "put-sú" (immortal) ê sè-pau.