Hián-bî-kiàⁿ

Hián-bî-kiàⁿ sī chi̍t khóan ēng lâi koan-chhat ba̍k-chiu bô-hoat-tō͘ ti̍t-chiap iáⁿ tio̍h ê sòe-hāng mi̍h-kiāⁿ ê ke-si. Hiān-chhú-sî hián-bî-kiàⁿ ū hun kong-ha̍k, tiān-chú, gôan-chú-la̍t téng khoán-sek. Kong-ha̍k hián-bî-kiàⁿ ēng hàm-kiàⁿ kap kî-thaⁿ ê lêng-kiāⁿ pàng-toā iáⁿ-siōng.

Hiān-tāi ê hián-bî-kiàⁿ.

Sú-iōng hong-hoatSiu-kái

Koan-chhat sè-pauSiu-kái

  1. Tī kē-pōe-kiàⁿ(低倍鏡) ē-kha koan-chhat, chhōe kah bu̍t-siōng(物像), jî-chhiáⁿ chhiâu kah chheng-chhó.
  2. î-tông chóan-ōaⁿ-khì(轉換器), kā bu̍t-siōng î-tông kah sī-iá ê tiong-ng.

Hián-bî-kiàⁿ ê chióng-lūiSiu-kái

  • Kong-ha̍k hián-bî-kiàⁿ
    • Si̍t-thé hián-bî-kiàⁿ
    • Êng-kng hián-bî-kiàⁿ
  • Tiān-chú hián-bî-kiàⁿ
  • X-sòaⁿ hián-bî-kiàⁿ

Lêng-kiāⁿSiu-kái