Hián-bî-kiàⁿ sī chi̍t khóan ēng lâi koan-chhat ba̍k-chiu bô-hoat-tō͘ ti̍t-chiap iáⁿ tio̍h ê sòe-hāng mi̍h-kiāⁿ ê ke-si. Hiān-chhú-sî hián-bî-kiàⁿ ū hun kong-ha̍k, tiān-chú, gôan-chú-la̍t téng khoán-sek. Kong-ha̍k hián-bî-kiàⁿ ēng hàm-kiàⁿ kap kî-thaⁿ ê lêng-kiāⁿ pàng-toā iáⁿ-siōng.

Hiān-tāi ê hián-bî-kiàⁿ.