Hiān-chāi ì-sù sī óa-kīn lâng kóng-ōe sî-chūn ê sî-kan. I-ê chìn-chêng sī kòe-khì, kòe-āu sī bī-lâi.

Kóng-hoatSiu-kái

Hiān-chāi tī Hō-ló-ōe kóng-hoat pau-koat: hiān-sî, chit-má, hiān-chhú-sî, chhú-sî, kap "kin-á-ji̍t" téng-téng.