Kòe-khì (kè-, -óng) sī í-keng keng-kòe ê sî-kan he̍k-chiá sî-tāi. Lâng tùi kòe-khì ê chheng-chhó kì-lio̍k, khah-chá chú-iàu sī bûn-jī kap ōe-tô͘, āu-lâi hoat-tián siá-chin kap siaⁿ-im kì-lio̍k.