Hiān-si̍t-chú-gī (gē-su̍t)

Gē-su̍t siōng ê hiān-si̍t-chú-gī mā kiò siá-si̍t-chú-gī, sī chi̍t khoán siūⁿ-beh chiâⁿ-si̍t piáu-hiān tùi-siōng ê gē-su̍t chhòng-chok lí-sióng.

Hiān-si̍t-chú-gī chûn-chāi tī bô-kâng ê gē-su̍t hun-iá lāi, pau-koat hì-kiok, bûn-ha̍k, tiān-iáⁿ, kòe-ōe téng hōng-bīn. Ùi 19 sè-kí āu-kî ê Hoat-kok, pat chhut-hiān chi̍t pái hiān-si̍t-chú-gī gē-su̍t ūn-tōng.

Khòaⁿ lēng-gōaSiu-kái