Hi-lia̍p-hóe sī chi̍t khoán pàng-hóe bú-khì (incendiary weapon), chhut-hiān tī Tang Lô-má Tè-kok (Byzantine) sî-tāi, tāi-seng tī tāi-iok 672 nî ê sî hoat-tián--chhut-lâi. Byzantine chú-iàu kā lī-ēng ê hái-chiàn tang-tiong, chit chióng bú-khì phùn ê hóe thang phû tī chúi-bīn.