Hiat-thn̂g[1] (血糖; blood sugar), ia̍h hoeh-thn̂g, huih-thn̂g, sī tī lâng kap tōng-bu̍t ê hiat-e̍k lāi phû-tô-thn̂g (thn̂g) ê lông-tō͘.

1 kang hiat-thn̂g ê piàn-hòa

Chham-khóSiu-kái

  1. I-io̍h Chhiú-chheh, Maryknoll, 1975.