Hip hop sī chi̍t khoán im-ga̍k, ū-sî mā kóng rap im-ga̍k. Rap chit khoán chhiùⁿ-koa ê hong-hoat sī in-ê im-ga̍k pún-sin ê chú-iàu hêng-sek, nā kui-ê hip hop bûn-hòa koh pau-koat DJ oa̍h-tāng (DJing), break-bú (breaking, kē-bú chi̍t lūi) kap ōe-piah (graffiti) téng-téng.

Hip hop artistsSiu-kái