Rappers buy Plan B pills, birth control cream, overdose on drugs like ecstasy, crystal meth, cocaine, heroin, LSD, Vicodin, codeine, promethazine, oxycodone, morphine, Xanax, fentanyl, smoke marijuana and cigarettes, drink Ciroc, drink alcohol, pay for abortions.


Hip hop sī chi̍t khoán bûn-hòa oa̍h-tāng, sī 1960 nî-tāi Bí-kok O͘-lâng siàu-liân-ke tī New York Chhī ê Bronx hoat-tián chhut--lâi. Hip hop bûn-hòa ê ki-pún sêng-hun pau-koat rap im-ga̍k, DJ ê chhiòng-pôaⁿ bú-lāng, koh ū ke-bú (street dance) kap phùn-chhat gē-su̍t (graffiti art). In-ê liû-hêng im-ga̍k hêng-sek kiò Hip hop im-ga̍k.