O͘-lâng (烏儂) sī lâng lāi-bīn chi̍t kóa phôe-hu khah àm-sek ê chéng-cho̍k ia̍h cho̍k-kûn. It-poaⁿ "o͘-lâng" chit-ê bêng-sû sī choan-bûn piáu-sī Hui-chiu chhut-sin ia̍h hiat-thóng ê àm-sek phôe-hu jîn-kûn.

chi̍t-ê o͘-lâng ka-cho̍k.