Chhōe hêng-chèng-khu ê tan-ūi, khòaⁿ Hiong.

Hiuⁿ (香) sī ēng bo̍k-châi hún ka-thiam phang-liāu, io̍h-che kah liâm-ha̍p-che chò-sêng ê ē jiân-sio ê mi̍h-kiāⁿ.

Hiuⁿ