Jiân-sio (燃燒; Eng-gí: combustion) sī jiân-liāu kap sng-hòa-che chi kan ê hoat-jia̍t hòa-ha̍k hoán-èng, sî-siông mā phòe-ha̍p hoat-kng ê hiān-siōng. Pí-lūn khì-thé hêng-sek ê sng-sò͘ kap khó-jiân-bu̍t chi kan san-seng hóe-iām ê hòa-ha̍k hoán-èng tio̍h sī jiân-sio ê chi̍t khoán.

Sng-hòa hoân-goân hoán-èng sī hiān-tāi hòa-ha̍k tùi jiân-sio kòe-têng ê ké-soeh.