Hòa-chio̍h

(Tùi Hoà-chio̍h choán--lâi)

Hòa-chio̍htōng-bu̍t si̍t-bu̍t ûi chú seng-bu̍t-thé ê ûi-hâi kap hûn-jiah. Hòa-chio̍h só͘ chāi ê sì-ûi chio̍h-thâu mā sǹg sī hòa-chio̍h kì-lio̍k ê chi̍t pō͘-hūn. Hòa-chio̍h sán-seng ê kòe-têng chin chē khoán, ū-sî kaⁿ-taⁿ chhun seng-bu̍t hêng-thé, nā sêng-hun í-keng m̄-sī kó͘-seng-bu̍t pún-sin.