Hoâi-kó͘ sī tùi kòe-khì ê chi̍t khoán kám-chhiok, hit-ê kòe-khì thang sī kò-jîn ū chi̍t kóa khoài-lo̍k ê liân-sióng ê chi̍t-ê sî-kî ia̍h só͘-chāi.