Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok

Hoat-lân-se Tè-kok (Empire français) sī Hoat-kokNapoleon 1-sè chhōa-thâu ê sî-tāi, ùi 19 sè-kí ê chá-kî chi-phòe Au-chiu toā-hūn ê thó͘-tē.

1811 nî ê tè-kok sè-le̍k.