Hoeh (血) ia̍h huih kap hiat-e̍k (血液), sī sûn-khoân hē-thóng lāi-té te̍k-sû-hoà ê seng-bu̍t cho͘-chit, tāi-thé sī kúi-nā chióng sè-pau tiàm tī hoeh-chiuⁿ (blood plasma)--nih. Chiah-ê sè-pau pau-hâm chah ho͘-khip ēng ê khì-thé, koh hō͘ hoeh âng-chhiah âng-chhiah ê chhiah-hoeh-kiû (red blood cell), kap pēⁿ tùi-te̍k ê pe̍h-hoeh-kiû (white blood cell), koh ū ē-tàng hō͘ hoeh gêng chò-hoé ê hoeh-pán-á (platelet).