Hok-im im-ga̍k sī 20 sè-kí chho͘-kî, tī Bí-kok hoat-chó͘ ê im-ga̍k khoán-sek. I goân-té sī Ki-tok-kàu lāi-té Ki-tok sin kàu ê chong-kàu im-ga̍k.

Toā-pō͘-hūn ê hok-im im-ga̍k ê tia̍t-sek, sī in ēng chin chē lâng-siaⁿ (ha̍p-chhiùⁿ), koh-khah chù-tiōng hô-im, koa-sû--ni̍h tài ki-tok chong-kàu ê ì-gī. Chit-ê im-ga̍k khoán-sek, ē-kha koh ū hun-ki, pau-koat: kīn-tāi hok-im im-ga̍k (contemporary gospel), to͘-chhī kīn-tāi hok-im im-ga̍k (urban contemporary gospel, iā-chiū-sī o͘-lâng hok-im im-ga̍k, black gospel), kap hiān-tāi hok-im im-ga̍k (modern Gospel music ), hiān-tāi hok-im im-ga̍k phó-thong mā kong-chò "o-ló kap kèng-pài" (praise and worship) he̍k-chiá-sī kīn-tāi ki-tok-tô͘ im-ga̍k (Contemporary Christian music).

Chha-put-to ta̍k-khoán ê hok-im im-ga̍k lóng ē ēng-tio̍h tiān-gí-tah, kó͘ kap kē-im tiān-gí-tah.