Hong-giân (khu-pia̍t-ia̍h)

Hong-giân ū khó-lêng sī kóng:

  • Gí-giân-ha̍k-siōng khó-lū tio̍h giân-gí chhin-goân koan-hē ê hong-giân (dialect) koan-liām, sī chi̍t khoán giân-gí lāi-bīn bó͘ khoán piàn-chéng kap pat khoán piàn-chéng bô-kâng m̄ koh it-tēng ê thêng-tō͘ siōng ū hoat-tō͘ sio-thong ê koan-hē.
  • Tē-hng ê ōe, ia̍h sī kóng hiong-tâm, pe̍h-ōe. Chit-ê koan-liām bô khó-lū chhin-goân koan-hē, tī chi̍t-ê só͘-chāi bô kâng khí-goân ê giân-gí lóng ē-tàng tông-sî kóng sī hit-ê só͘-chāi ê hong-giân.
  • Chong-kàu iû-kî Ki-tok-kàu ê hong-giân (glossolalia) kài-liām kap hiān-siōng.
  • Bó͘ chi̍t khoán thêng-sek gí-giân ê 1 kóa te̍k-sû piàn-khoán, mā hông kiò "hong-giân" (dialect).