Horqin Chó-e̍k Tiong-kî

Horqin Chó-e̍k Tiong-kî (Bông-kó͘-gí: ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ
ᠵᠡᠭᠦᠨ
ᠭᠠᠷᠤᠨ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
, Hàn-gí: 科爾沁左翼中旗) sī Tiong-kok Lāi-bông-kó͘ Chū-tī-khu Thong-liâu-chhī ê chi̍t ê kî.