Huhyô (Ji̍t-pún-gí: 歩兵 pō͘-peng) sī Syôgi lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí.

Huhyô
Tokin

Huhyô kiâⁿ kàu tùi-hong tīn-tē í-āu ē thang seng-téng choè Tokin (Ji̍t-pún-gí: と金). Tokin ê kiâⁿ-hoat kap Kinsyô siāng-khoán.