Hui-chiu-kak, Hui-chiu tang-pêng ê 1-ê toā poàn-tó, pak piⁿ oá Âng-hái kap Aden-oan, thóng chhut-khì Arab Hái sò͘-pah-kong-lí. Che sī Hui-chiu tāi-lio̍k siāng tang ê tē.

Hui-chiu-kak ê kok-ka.

Kok-ka siu-kái