Hui-chiu Kok-ka Poe (Eng-gí: Africa Cup of Nations) sī Hui-chiu tē-khu kha-kiû ūn-tōng léng-he̍k tiong siāng koân kui-keh ê kok-ka-tūi sài-sū, iû Hui-chiu Kha-kiû Hia̍p-hōe hū-che̍k chú-pān. 1957 nî khai-sí kí-pān, 1968 nî khí múi nn̄g nî kí-hêng chi̍t kài, tān-sī chìn-chêng bat bô tēng-sî lâi kí-pān, koan-kun tūi-ngó͘ ē-tàng tāi-piáu Hui-chiu chham-ka iû Kok-chè Kha-kiû Chóng-hōe kí-pān ê Chiu-chè Kok-ka Poe.