Hui-hi-kò͘-lūi

(Tùi Hui-hi-kò͘ choán--lâi)

Hui-hi-kò͘-lūi (Eng-gí: non-fiction) sī chi̍t lūi bûn-ha̍k lūi-hêng, lōe-iông sī chok-chiá kì-su̍t in chai-iáⁿ ê hiān-si̍t, jîn-bu̍t kap kî-tha sìn-sit, he̍k-chiá sī ì-kiàn ê hoat-piáu.

Siong-koan siu-kái