Iú-hān chek-jīm kong-si (Bí-kok)

Bí-kok ê iú-hān chek-jīm kong-si (Eng-gí: limited liability company; LLC) sī chi̍t khoán sū-jîn iú-hān kong-si.