Iû-éng-saⁿ sī chè-chok beh chhēng lâi siû-chúi, chìm-chúi, he̍k-chiá sī chúi-kîⁿ oa̍h-tāng ê ho̍k-chong.

Iû-éng-saⁿ

Iû-éng-saⁿ chū 19 sè-kí í-lâi to̍h sī sî-sek liû-hêng tiōng-iàu ê pō͘-hūn, jî-chiá hoán-èng pháng-chit ki-su̍t, kiam siā-hōe tùi kò-jîn ōe-seng kap lō͘-thé ê thài-tō͘.

Chham-chiàu siu-kái

  • Susan Ward (2004). "Swimwear". Chū Valerie Steele. Encyclopedia of Clothing and Fashion. Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-31394-4.