Iû-chhat it-poaⁿ sī kóng chong-hông, khí-chhù, he̍k-chiá sī bí-hoà khoân-kéng só͘ ēng ê thô͘-liāu. "Iû-chhat" mā sī chit hang choan-gia̍p, chit chióng khang-khoè.

Iû-chhat kang-kū.

Siong-koanSiu-kái