Crystal Clear action run.png Chit-ê kháu-chō͘ sī Emaus (thó-lūn) chhau-chok ê bot.

Bot sī ē chū-tōng/poàⁿ-chū-tōng cháu ê nńg-thé, i ē-tàng pang-chān Wikipedia loē-iông ê siū-kái, pí chiú-kang khak sù-sī.This is Sahara Desert

Sahara 4.jpg


And this is the talk page of bot's owner


another picture