Chit-ê kháu-chō sī Taigiholic (thó-lūn) chhiau-chok ê bot.

Bot sī ē chū-tōng/pòaⁿ-chū-tōng cháu ê nńg-thé, i ē-tàng pang-chān Wikipedia lōe-iông ê siū-kái, pí chhiú-tōng khah sù-sī.