Internet Relay Chat, kán-chheng IRC, sī chi̍t khoán thàu-koè Internet chek-sî thong-sìn ê hong-sek, it-poaⁿ sī kûn-thé thong-sìn.