Chek-sî thong-sìn sī keng-kòe tiān-chú bāng-lō͘ (chhin-chhiūⁿ Internet) chìn-hêng sûi-sî khai-káng ê kau-thong hong-sek.

Chek-sî thong-sìn ê ke-si sī 1-kâi kheh-hō·-pêng (client) ê èng-iōng nńg-thé. Che iōng lâi hām 1-ê chek-sî thong-sìn ho̍k-bū hē-thóng chih-chiap. Tōa-pō·-hūn ê ho̍k-bū thê-kiong lâng 1 khoán (presence awareness) ê kong-lêng thang hō· iōng-chiá chai-iáⁿ ka-kī ê pêng-iú siâng-sî ū tiàm bāng-lō· téng-koân.

Chá-kî ê chek-sî thong-sìn nńg-thé ē sûi-sî hián-sī chhím phah lo̍h khì ê hit jī. Kiàn-nā kā jī chhit tiāu, tùi-hong oân-ná ē sûi khoàⁿ tio̍h keng-chèng ê tōng-chok. Chit khoán siat-kè khah sêng kóng tiān-oē, khah bô chhiūⁿ teh kau-oāⁿ phe-sìn. Hiān-tāi ê chek-sî thong-sìn nńg-thé it-poaⁿ ē thèng-hāu iōng-chiá oāⁿ-choa̍h chiah kā sìn-sit sàng cháu.