ISBNKok-chè Phiau-chún Su-che̍k Hō-bé ê Eng-gí (International Standard Book Number) lio̍k-siá, sī kok-chè thong-ēng ê chheh-pún hoan-hō.