IUPAC Bēng-bêng-hoat

(Tùi IUPAC choán--lâi)

IUPAC Bēng-bêng-hoat (-命名法; Eng-bûn: IUPAC nomenclature of chemistry) sī IUPAC só͘ kui-tēng ê hòa-ha̍k bu̍t-phín ê bēng-bêng-hoat.